Zaaierberichten 2019 week 7

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 februari
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Crèche
17/2 Corina Bruynes, Petra de Leeuw, Christina Hijkoop, Annemieke de Leeuw, Noëmi Kloek
24/2 Gerrie de Jong, Annelieke Visser, Carola Woudenberg, Rosanne Roomer, Jeanne Stuij

Zondagsschool
Groep 1: Jeanne Stuij en Sandra ’t Lam
Groep 2: Ria Brakband en Jolien de Langen
Groep 3: Antoinet Mijderwijk en Chantal Doeland
Groep 4: Gerdien den Hartog

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.

Diaconie
De diaconie – en avondmaalscollecte van a.s. zondag zijn bestemd voor de Herberg. Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Van harte bij u aanbevolen.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
De opbrengst van het verjaringsfonds in de januari 2019 bedraagt € 513,78.
Via de HVD-dames Els Treuren en Tine van Toor werd € 18,00 ontvangen voor de kerk. Sjanie Rietveld € 10,00 voor woord en melodie. Hartelijk dank.

Opbrengst Italiaanse maaltijd
De Italiaanse maaltijd van 8 februari jl. heeft €1047,00 opgebracht voor World Servants. Hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdrage aan deze avond. Als World Servants groep organiseren wij de komende maanden nog twee acties: een snoeprollenverkoop op zaterdag 2 maart en een 24-uurs actie op 29 en 30 maart. Meer informatie volgt binnenkort.

KERKENRAAD

Viering Heilig Avondmaal
Komende zondag mogen de diensten in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. De morgendienst staat geheel in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. En in de avonddienst is er de voortzetting voor diegenen die ’s morgens verhinderd waren. Daarna is er de dienst van dankzegging voor wat er aan de Tafel des HEEREN deze dag is ontvangen. Komende zondag zal er in de morgendienst ook gelegenheid zijn om in ‘Het Anker’ deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Gelijktijdig met de viering in de kerk zullen twee diakenen dienstdoen aan de tafel in ‘Het Anker’. Dit alles heeft te maken met de beperkte ruimte in de kerk en de toename van het aantal kerkgangers in ‘Het Anker’. We hopen dat de dienst zowel in ‘Het Anker’ als in de kerk in goede orde mag verlopen. Het is voor ons allen wat zoeken naar de juiste wijze van vieren in deze tijd van kerkbouw. Mocht u verbeterpunten zien: geef ze ons gerust door. Dat is ook samen kerk zijn! Allen goede voorbereiding en gezegende diensten toegewenst.

Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 20 februari hoopt de kerkenraad bijeen te komen in haar vergadering. Uw voorbede wordt gevraagd.

PASTORAAT

ACTIVITEITEN 
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Catechese
KidCat – maandag 18-2 en dinsdag 19-2 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
FollowMe – maandag 18-2 en dinsdag 19-2 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
FollowMeNext – maandag 18-2 en dinsdag 19-2 van 20.30.00 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
– Jongerenpluscatechese dinsdag 19-2 van 20.30-22.00 uur, plaats ‘Het Anker’.

Evangelisatiecommissie
Gezocht: enthousiaste man of vrouw die mee wil denken en doen in de Evangelisatie Commissie.  We zoeken mensen die activiteiten willen organiseren. Heb je vragen of wil je je aanmelden: neem contact op met Sebastiaan Smits of Marrigje Mesker (06-83546260) via evangelisatie@hervormdmeerkerk.nl.

HVD-ouderenmiddag “Sfeer van Weleer“
Op dinsdag 19 februari is er een middag voor de senioren in het Anker. Het onderwerp is “Sfeer van Weleer“. Aan de hand voorwerpen en vertellingen wordt u meegenomen naar vroegere tijden. Het belooft een mooie middag te worden. Inloop vanaf 14.00 uur. Aanvang: 14.15 uur. Van harte welkom op deze middag.

Lidmatenkring 3
Donderdag 21 februari hopen we om 20.00 uur bij de fam. Matsinger (Pr. Marijkeweg 31) bij elkaar te komen. We bespreken deze avond hoofdstuk 6 van ons boekje (Numeri 21: 4-9). Hartelijk welkom!

Woord en Melodie
Voor de uitzending van D.V. woensdag 27 februari zijn wij op zoek naar uw felicitatie, bemoediging of groet aan één van onze kerktelefoonluisteraars. U kunt ons bellen tot zaterdag 23 februari. Van harte aanbevolen! Sjanie (352850) of Joke (351372).

Grond te koop
Nu de fundamenten van de aanbouw zijn gelegd is ongeveer 272 m3 grond overgebleven. Deze grond is overeenkomstig wet -en regelgeving gekeurd en heeft als kwaliteitsklasse ‘’woongrond’’ meegekregen. Het college van kerkrentmeesters biedt deze grond bij inschrijving te koop aan. Ieder die hiervoor belangstelling heeft wordt verzocht dit voor 1 maart as. kenbaar te maken aan broeder Aart Bor, bij voorkeur via mail a.bor@hervormdmeerkerk.nl. Op verzoek zal dan de informatie over de grond, de keuring en voorwaarden voor laden en afvoeren worden toegestuurd. Na inventarisatie van de belangstelling zullen wij een datum voor inlevering van uw eventuele inschrijving bij de bouwcommissie bepalen en aan u kenbaar maken. In aanwezigheid van gegadigden zal op dezelfde datum de uitslag bekend worden gemaakt. Degene met het hoogste bod wordt eigenaar van de grond. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van ons kerkgebouw. CvK en Bouwcommissie

Agenda
19 februari: HVD-middag
21 februari: lidmatenkring 3
27 februari: 19.30 uur uitzending Woord en Melodie
 2  maart: snoeprollenactie
23 maart: volleybaltoernooi
29 maart: start 24-uursactie

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten