Zaaierberichten 2019 week 24

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 juni
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk
18.30 uur: ds. B.A. Belder, Brakel

Crèche
16/6 Anke Mouthaan, Esther de Gans, Mirjam Buyserd, Merel Fijnekam, Thirza ’t Lam
23/6 Janine Kortlever, Marrigje Mesker, Monica de Gans, Casper Fijnekam, Marije Versluis

Zondagsschool
De kinderen van groep 3 krijgen in de morgendienst een kerkbijbeltje. Daarom is er vandaag geen zondagsschool. Alle kinderen zijn welkom in de kerk.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor bijstand in het pastoraat.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Opbrengst verjaringsfonds mei 2019 bedraagt € 507,14. Hiervoor hartelijk dank

KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 19 juni hoopt de kerkenraad bijeen te komen in haar vergadering. Dit is de laatste vergadering voor de zomervakantie. Invulling pastoraat en catechese zijn o.a. onderwerpen die aan de orde komen. Uw voorbede wordt gevraagd.

PASTORAAT
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Uitslag examens
Afgelopen woensdag 12 juni was het dan zover. De uitslagen van de landelijke examens. Voor heel wat jongeren kon de vlag uit. Van harte gefeliciteerd! Er is reden voor dankbaarheid wanneer alle inspanning werd bekroond. Wanneer je niet of nog niet slaagde, dan betekent dat ongetwijfeld een forse teleurstelling. Eén, die tijd nodig heeft om te verwerken. Gelukkig dat God ook wil weten van onze vragen en teleurstellingen. Voor eventueel een herexamen wensen we jullie alles toe wat nodig is, voor een hernieuwde inspanning op korte termijn. En wanneer het dit jaar niet lukte dan wensen we jullie na een hopelijk toch goede vakantie, de moed toe om volgend jaar uitgerust een nieuwe poging te wagen. Om te ontdekken dat ook de omwegen, met God, altijd ergens toe leiden. Heel veel sterkte! Voor jullie allen geldt hoe nu verder? Voor de een zal dit duidelijk zijn, voor de ander nog onduidelijk. Probeer in alle keuzes die je moet maken (de keuze van een vervolgopleiding, het zoeken van werk enz.) de Heere te betrekken. Hij weet het beste wat goed voor jou is. Hij heeft het beste met je voor! In Spreuken 3:6 staat: ‘Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.’ Ook de paden die voor jou gevoel soms zo krom zijn.

Graag willen we met je meeleven. Wij zijn benieuwd naar jouw examenuitslag. Wil je deze aan ons doorgeven? Graag bellen/appen naar cmijderwijk@solcon.nl – 06-44053241.

Gemeentedag
Zaterdag 28 september hopen we weer een mooie gemeentedag te organiseren voor jong en oud. Noteer de datum alvast in u/jouw agenda. Het zou leuk zijn als er vele aanwezig kunnen en mogen zijn. 

Agenda
22 september: Viering Heilig Avondmaal (Let op: gewijzigde datum)
28 september: Gemeentedag
29 september: startzondag

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Bij de diensten
We kijken terug op een fijne zondag. In de morgendienst mocht broeder Huib de Jong (Burggraaf 6e, 4231 ZJ) worden bevestigd in het ambt van ouderling (scriba). Komende zondag mag de morgendienst ook weer een bijzondere dienst zijn. Dan wordt aan de kinderen van groep 3 van de zondagsschool een kerkbijbeltje uitgereikt. Nu jullie zelf kunnen lezen willen we op de zondagsschool en in de kerkdiensten je daarbij helpen en daar heb je een eigen Bijbel/psalmboek bij nodig. En die willen we je graag geven. Jullie kennen vast het lied: Lees je Bijbel bid elke dag, opdat je groeien mag. Groeien in het geloof! Zo komen doop en geloofsopvoeding samen. Ook ’s avonds mogen de deuren van de kerk weer opengaan en bent u en jij van harte welkom. Allen gezegende diensten toegewenst!

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten