Zaaierberichten 2020 week 7

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 februari
  9.30 uur: ds. J. Vis
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk (themadienst orgaandonatie)

Crèche
16/2 Esther de Gans, Mirella de Jong, Corina Bruynes, Thijs de Vries, Elise Gerritse
23/2 Jonathan Versluis, Gerrie de Jong, Annelieke Visser, Naomi de Vries, Lotus Quak

Zondagsschool
Groep 1: Christina Hijkoop en Naomi ’t Lam
Groep 2: Carine Weeda en Leah Dekker
Groep 3: Lenie Versluis en Annemieke Versluis
Groep 4: Gerdien den Hartog

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Er werden de volgende giften ontvangen: HVD-dames Els Treuren en Tine van Toor € 10,00; Anja en Ilse Boot € 20,00; Ds. Mijderwijk € 50,00.

KERKENRAAD

Schoonmakers gezocht
Een aantal gemeenteleden van het schoonmaakteam heeft aangegeven te gaan stoppen met hun schoonmaakwerkzaamheden voor de Kerk of Het Anker. Hartelijk dank voor alle jaren dat jullie je hiervoor hebben ingezet! Om het schoonmaakteam weer aan te vullen en indien mogelijk ook nog uit te breiden zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Voor informatie en aanmelding kunt u/jij contact opnemen met: Voor hulp bij het schoonmaken van de Kerk: Arjan den Burger via a.den.burger@hervormdmeerkerk.nl. Voor hulp bij het schoonmaken van Het Anker : Ina van Bemmel via hetanker@hervormdmeerkerk.nl.

PASTORAAT
Zie hiervoor de papieren zaaier

ACTIVITEITEN
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus.

Catechese
KidCat – maandag 17-2 en dinsdag 18-2 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
FollowMe – maandag 17-2 en dinsdag 18-2 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
FollowMeNext – maandag 17-2 van 20.30 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.

Orgaandonatie
Wie zich niet in het donorregister registreert komt automatisch met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het register te staan. D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft de Eerste Kamer in februari 2018 weten te overtuigen van dit nieuwe donorsysteem en in de zomer van 2020 treedt deze wet in werking. Hoe kijken wij als christenen aan tegen deze wet en welke weg kunnen en mogen we hierin bewandelen? Zegt de Bijbel hier iets over? Op zondag 16 februari hoop ik in de avonddienst stil te staan bij deze vragen. Niet om u en jou te zeggen zo en zo moet het, maar samen zoeken naar wat de Bijbel ons zegt over ons lichaam en de dood. Op maandagavond 17 februari hoopt Stefan van Beek, arts/anesthesioloog in het Erasmus MC, ons meer te vertellen over de medische aspecten van orgaandonatie. Hij zal eerst een presentatie geven. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over de presentatie en over de preek van zondagavond. U en jij bent allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Maandag 17 februari begint de avond om 20.00 uur in ‘Het Anker’.

HVD-middag
Op dinsdagmiddag 18 februari is er weer een HVD-middag. Op deze middag komt Dr.A.A.Teeuw, verpleeghuisarts in verpleeghuis Salem in Ridderkerk en theoloog, een lezing houden met het thema ‘ Zorg rondom het ouder worden en het levenseinde’. Het belooft een interessante middag te worden.

Plaats: ‘Het Anker’. Inloop vanaf 14.00 uur. Aanvang: 14.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Gebedskring
Dinsdag 18 februari komt de gebedskring weer samen om 20.00 uur in de bovenzaal van de vroegere kosterswoning. Allen hartelijk welkom om met ons mee te bidden voor gemeente en samenleving!

Lidmatenkring 1
Woensdag 19 februari is er weer lidmatenkring 1. We behandelen hoofdstuk 7 uit ons boekje Elisa. We komen dit keer samen bij Marjolein en we beginnen om 20.00 uur.
Komen jullie weer allemaal?  Kees

Bijbelgesprekskring
We komen deze keer samen op: LET OP!! woensdag 19 februari om 14.00 in ‘Het Anker’. En bespreken uit ons boekje over Elisa hoofdstuk 7. Allen weer hartelijk welkom!

Passage
Passage Meerkerk nodigt haar leden uit voor de vergadering van 19 februari 2020. Deze avond zijn Martin en Emmy de Bruin van “Koek en Snoepie” te gast bij Passage Meerkerk. Zij geven een presentatie over Oud Hollands Snoepgoed. Zij nemen ons mee in de sfeer van de jaren ‘40, ‘50 en ‘60. Er zal een quiz zijn met een zoete prijs. Ook zal er een snoepkraam staan waar het snoepgoed van vroeger gekocht kan worden. 

Het belooft een gezellige, ontspannen avond te worden. Aanvang 20.00 uur, ‘Het Anker’ is vanaf 19.30 uur open, Ankerstraat 1 Meerkerk. Vindt u het ook leuk om erbij te zijn? U bent van harte welkom.

Stille Week
Stil worden in een drukke tijd. Een volle agenda en dagelijkse bezigheden geven ons weinig ruimte om bewust na te denken over de betekenis van Pasen. Daarom orga­niseren we in de week voor Pasen drie momenten van bezinning en rust. Met een lezing uit de Bijbel, muziek, zang, stilte en gebed. Voor en door gemeenteleden. Vorig jaar hebben verschillende gemeenteleden deze week met elkaar vormgegeven. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar gemeenteleden die iets willen bijdragen aan de bijeenkomsten in de Stille Week. Denk hierbij aan zang, muziek, of het leiden van een avond. Opgeven kan bij Sebastiaan Smits (zie de papieren Zaaier voor de contactgegevens). Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. We hopen op uw/ jullie bijdrage! De Evangelisatie Commissie.

Woord en Melodie 1
In verband met de verbouwing van de kerk zal er tot nadere berichtgeving, geen uitzending zijn van het verzoekplatenprogramma Woord en Melodie.

Woord en Melodie 2
Graag willen wij op deze plaats Sjanie Rietveld in het zonnetje zetten. Afgelopen november was het 15 jaar geleden dat ze haar eerste uitzending presenteerde van W&M. Op haar eigen enthousiaste manier presenteert ze de liederen, kiest ze haar meditatie en weet ze mensen te motiveren een lied aan te vragen. Sjanie, we hopen dat je ook straks in de nieuwe kerk nog vele jaren dit programma mag verzorgen. Een vriendelijke groet mede namens Jan en Joke.

Agenda
17 februari: Avond orgaandonatie
18 februari: Ouderenmiddag Thema: “Medische beslissingen bij het ouder worden”
19 februari: Kerkenraadsvergadering
  4 maart: Stemmingsvergadering 19.30 uur in ‘Het Anker’
14 maart: Mannenavond
27 maart: Maaltijd voor World Servants

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten