Zaaierberichten 2020 week 13

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 29 maart
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk
18.30 uur: dhr. W. Meerkerk, Sliedrecht
Beide diensten worden uitgezonden via de kerkzender en het internet. Er zijn geen gemeenteleden bij deze diensten aanwezig in de kerk.

Collecten
We hebben vragen gekregen hoe het zit met de collecten, nu we alleen Internetdiensten houden.
De kerk zit dan toch wel een aantal weken zonder collecte-inkomsten. Dat klopt! Afgelopen zondag deelden wij u al mee dat de diaconie besloten heeft de diaconale collectedoelen van de komende weken uit haar reserve een bedrag toe te kennen dat gemiddeld in een normale kerkdienst wordt gegeven.

Voor wat betreft de kerkrentmeesterlijke collecten ligt dit iets anders, zij missen inderdaad de collecte- inkomsten, maar dit is in deze tijd niet onze eerste zorg. Het gebed, de lofprijzing en de aandacht voor elkaar gaan ruim voor. Toch is het wel een punt dat tot nadenken stemt. Als u wilt, kunt u de bijdragen voor de diaconie en de kerkrentmeesters overmaken. De colleges zullen het waarderen en het besteden waar het voor nodig is of voor is bedoeld. Hier volgen voor de volledigheid nog de rekeningnummers: College van Diakenen: NL61RABO 0341302090. College van Kerkrentmeesters: NL64RABO 0341360430.

Digitaal collecteren
Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van digitaal collecteren. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zullen we u en jullie hierover informeren.

Volgens het rooster staan de volgende collecten gepland voor de komende zondag
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie met bestemming HGJB. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk jeugdwerk.

VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand maart bedroeg de opbrengst van de collecte op 1/3 Voedselbank € 513,17; 8 /3 en 11/3 Diaconie € 760,25. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand maart zijn de volgende collecten ontvangen: 8/3 Onderhoud Gebouwen € 448,54 en de gewone weekcollecten € 1.233,30. Verder werd door dhr. Meerkerk een gift ontvangen van  € 20,00 ten behoeve van biddag. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording ZEC
De opbrengst van de collecte op 1/3 voor de GZB t.b.v. het zendingsechtpaar Adré en Marja Lichtendonk bedraagt € 687,58. Dit zal door de diaconie verdubbeld worden naar € 1.400,00.  Onze hartelijke dank hiervoor.

Verjaardagsfonds
Om zoveel mogelijk contacten te vermijden gaan we de verjaardagszakjes van maart nu niet ophalen. Als het weer verantwoord is zullen we deze alsnog ophalen.

Actie kerkbalans
Met grote dankbaarheid mogen wij u berichten dat de actie kerkbalans 2020 het prachtige bedrag van ongeveer € 135.000 heeft opgebracht. Met deze opbrengst is de begroting voor 2020 gehaald en daarmee kunnen alle geplande activiteiten en werkzaamheden op een degelijke wijze worden voortgezet. Een mooi bedrag waar we als college van kerkrentmeesters u erg voor dankbaar zijn. Fijn dat u uw steun en bijdrage ook dit jaar weer wilt geven. Zo kan en mag het werk in Zijn koninkrijk hier te Meerkerk doorgaan. Bovenal de dank aan onze God!

KERKENRAAD

Luisterkastjes
De diaconie beschikt nog over een aantal luisterkastjes van de kerktelefoon. Mocht u hier graag gebruik van willen maken, dan kunt u dit melden bij één van de diakenen of bij uw wijk-ouderling. Mocht u iemand anders kennen die hier graag gebruik van zou willen maken, dan kunt u dit natuurlijk ook bij hen melden.

Het kinderboekje
Het kinderboekje met vragen voor bij de preek kunt u deze weken (op de zaterdag voorafgaande aan de zondagse eredienst) downloaden van de website www.hervormdmeerkerk.nl. Daar vindt u ook de liturgie voor de diensten van vandaag en de komende weken.

Weerklankliederen
De liederen die we zingen uit de bundel Weerklank zullen vanaf nu ook op de website onder het kopje liturgie worden gepubliceerd. U kunt natuurlijk ook zelf een Weerklankbundel aanschaffen, altijd waardevol voor thuis. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn een bundel in een boekwinkel op te halen, kunt u deze bundel ook bestellen via Tine van Toor tel.nr. 0183-352024 of 06-34883006 of tvantoor@solcon.nl
Tine zorgt dan dat de bundel bij u wordt bezorgd. Een bundel kost € 28,50. Zet u dat bedrag dan vast klaar in een enveloppe, dan kunt u bij bezorging zo oversteken!

Communicatie
Het zal u en jullie inmiddels duidelijk zijn dat alle kerkelijke activiteiten voor de komende weken zijn afgelast. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van onze regering en het RIVM. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en mededelingen betreffende het kerkelijk leven verwijzen wij u naar onze website www.hervormdmeerkerk.nl. Of naar de Zaaier. Ook is er een mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen.

Wanneer u dit wenst kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door de volgende stappen te ondernemen:
– ga naar de website www.hervormdmeerkerk.nl
– op de beginpagina ziet u een knop: ‘schrijf je in voor de nieuwsbrief’
– zodra u daarop klikt kunt u uw e-mailadres opgeven en op ‘bevestigen’ klikken
– in het vervolg ontvangt u alle nieuwsbrieven van onze kerk op dit e-mailadres.

Omzien naar elkaar
We zijn dankbaar dat er altijd goed naar elkaar wordt omgezien binnen onze gemeente. Omzien naar elkaar is in deze tijd wel extra belangrijk. Vandaar de oproep om in voorkomende situaties hulp te vragen en hulp te bieden. Neem daarbij wel de regels van het RIVM in acht. Een kaartje, telefoontje, mailtje e.d. doet zeker goed in deze tijd!

De kerken helpen Meerkerkers
Vanuit de 3 kerken in ons dorp is het initiatief opgestart om er voor alle mensen in het dorp te zijn en iedereen, die door het virus belemmerd wordt, bij te staan. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente de zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Aanmelden kan via het e-mailadres: meerkerkhelpt@gmail.com. Helpt u/jij ook mee? De gezamenlijke diaconieën

PASTORAAT
Zie papieren zaaier

MeHoRo
In verband met de maatregelen rondom corona-virus zal er op 4 april geen kledinginzameling zijn.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
Een gedicht ter bemoediging – God houdt mij vast 

Als ik mij in moeilijkheden bevind
wil God mij vasthouden in Zijn hand.
Ook als soms de boze mij overmant
weet ik, Hij is en blijft mij welgezind.

God, mijn God zal er voor zorgen
dat het steeds goed met mij gaat.
Hij is en blijft mijn toeverlaat
en is mij nabij, elke nieuwe morgen.

Gods goedheid blijft in eeuwigheid
Hij houdt niet op met wat Hij begonnen is.
Van Zijn liefde en trouw ben ik gewis
Hij is het die mij van het kwade bevrijdt.

Wat een troost om dit te mogen ervaren
God houdt mij staande door Zijn kracht
en bewaart mij in de donkerste nacht
zodat niets mij zorgen hoeft te baren.

U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten