Zaaierberichten 2020 week 21

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 mei (Wezenzondag)
  9.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
18.30 uur: ds. A. Schroten, Renswoude

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk evangelisatiewerk.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Via HVD-dame Corry den Otter werd een gift van € 10,00 ontvangen. Ook HVD-dame Sjanie Rietveld ontving € 10,00 en ds. Mijderwijk € 50,00. Allen bestemd voor de kerk. Hartelijk dank!

KERKENRAAD

Kerkelijke activiteiten na 1 juni
Vanaf 1 juni mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten. Zoals het er nu naar uitziet zullen er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen de diensten mogen bijwonen. Tijdens deze diensten mag door de aanwezige gemeenteleden niet gezongen worden. Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, zal de “gemeentezang” verzorgd worden door psalmen / liederen die op internet gezocht en tijdens de diensten via de geluidsinstallatie uitgezonden worden.

Met betrekking tot het bijwonen van de kerkdiensten na 1 juni, is er besloten om alle gemeenteleden de kans te geven zich hiervoor op te geven. U kunt dat doen bij Rien van Wijngaarden en wel via de mail: r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl.  Als u zich opgeeft voor deze diensten, wil Rien graag van u weten met hoeveel personen u de diensten bij wilt wonen, of dat alleen uw gezin /  gezinsleden betreft of dat u ook nog een naaste mee wilt nemen, die niet tot uw gezin behoort. Verder ontvangt Rien graag uw naam / adres en telefoongegevens.  Rien maakt, in volgorde van aanmelding, een lijst van deelnemers en uiterlijk zaterdag ontvangt u bericht of u welkom bent in de diensten.  Als u geen bericht ontvangt wordt er die zondag niet op u gerekend. Er zal geen gelegenheid zijn om kinderen die daarvoor in aanmerking komen onder te brengen in de crèche.  Het is van groot belang dat u / jij bij het bezoeken van de diensten geen last hebt van verkoudheid, geen koorts hebt of dat u zich gewoon niet lekker voelt. Als dat wel het geval is en u bent ingedeeld om een dienst bij te wonen, neemt u dan svp contact op met Rien van Wijngaarden en meldt dat u de dienst niet kunt bijwonen.  Hij zal dan andere gemeenteleden uitnodigen om de dienst te volgen. 

Zoals u wellicht weet vindt de belijdenisdienst plaats op zondagmorgen 7 juni en zal de afscheidsdienst van onze predikant plaatsvinden op zondagmorgen 14 juni.  Deze diensten kunt u niet bijwonen. Bij deze diensten nemen namelijk de familieleden van de belijdeniscatechisanten en van ons predikantsechtpaar de beschikbare plaatsen in. Dat betekent dat u zich aanmeldt voor de avonddiensten van 7 en 14 juni  en voor de daarna volgende diensten in juni en juli. U kunt zich niet aanmelden voor het bijwonen van een specifieke ochtend- of avonddienst. U wordt ingedeeld afhankelijk van uw plaats op de verzamellijst en ontvangt daarvan bericht via de mail of anderszins. Tevens ontvangt u bericht over de looproutes etc. De koster zal u de plaats aanwijzen en zich daarbij houden aan de richtlijnen van het RIVM. Het lijkt er steeds meer op dat we de diensten  vanaf  juni in ons gehele kerkgebouw kunnen houden. Dat betekent dat er ruim voldoende plaats is voor maximaal 30 personen na 1 juni en voor maximaal 100 personen na 1 juli

Plan ‘De pastorie’
In oktober 2018 bent u via een informatiebrief genaamd ‘’ideeën projectontwikkeling rondom pastorie’’ op de hoogte gebracht van de plannen van het college van kerkrentmeesters met betrekking tot de pastorie. Met de uitgangspunten zoals vermeld in die informatiebrief is het CvK, ondersteund door een commissie van gemeenteleden, aan de slag gegaan. We zijn blij te kunnen melden dat 12 mei jl. de gemeente Vijfheerenlanden een omgevingsvergunning heeft verstrekt aan de onze kerkelijke gemeente. Deze vergunning geldt voor het bouwen van een vrijstaande woning (de nieuwe pastorie) en twee levensloopbestendige woningen. Deze mogen worden gerealiseerd op het huidige perceel grond van de oude pastorie. Door het CvK is, samen met de eerder genoemde commissie, voor de uitvoer van deze projectontwikkeling een plan opgesteld. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 13 mei jl. dit plan goedgekeurd. Wij zullen u op korte termijn informeren over de inhoud van het plan. U begrijpt dat we daarbij rekening moeten houden met de (on)mogelijkheden door de Corona beperkingen.

IN DE VACATURETIJD
Het afscheid komt nu snel dichterbij.  Voor uw info de volgende zaken: maandag 8 juni staat de verhuiswagen voor de pastorie. Op zondagmorgen 14 juni de afscheidsdienst.

Verder zijn de volgende zaken voor u goed om te weten: 

Coördinator Pastoraat
De kerkenraad heeft besloten om een ouderling aan te stellen die de coördinatie van het pastoraat in de vacaturetijd zal verzorgen. Ouderling Dik van Vuren is bereid deze taak op zich te nemen. Voor pastorale zaken kunt u zich vanaf 1 juni wenden tot br. Van Vuren 0183 – 351 571 / 06 – 514 560 44 e-mail:
d.van.vuren@hervormdmeerkerk.nl. Dit betreft de volgende zaken:

  • Vraag om voorbede in de kerkdienst
  • Pastoraat bij ziekte en/of zorgen
  • Melden ziekenhuisopname en thuiskomst
  • Melden van overlijden
  • Melden van een geboorte

Br. Van Vuren zal dan in overleg met u kijken wie in uw situatie contact met u opneemt voor verdere begeleiding.

De Zaaier
De berichtgeving in ons kerkblad de Zaaier, zal door ouderling Rien van Wijngaarden verzorgd gaan worden. Berichten voor de Zaaier kunt vanaf 1 juni insturen naar: r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl.

Ontvangen giften
Wanneer u een gift heeft ontvangen tijdens uw bezoekwerk als HVD-dame, bezoekbroeder of ouderling, kunt u deze gift vanaf 1 juni afgeven bij dhr. Teus den Otter, Slingerlandstraat 16.

Catechese 
Contactpersoon voor de Catechese is dhr. Adam van Bergeijk, tel.nr. 06 -147 864 02 e-mail: ikvbdh@hotmail.com

Alle overige zaken
Voor alle overige zaken kunt u zich wenden tot onze scriba ouderling Huib de Jong, tel.nr. 06 – 471 424 44 e-mail: scriba@hervormdmeerkerk.nl.

PASTORAAT
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN 
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Kaarten Hospice
Afgelopen week is er weer 1000 euro afgedragen aan het Hospice. Dit is de opbrengst van de verkoop van kaarten. Wat veel geld! Iedereen die hieraan bij gedragen heeft “Hartelijk dank”. En tegelijkertijd u weet ons te vinden, want we gaan gewoon door met de verkoop en u hebt de gelegenheid om iemand te verrassen of te bemoedigen door middel van een kaartje. Groet, Sjanie 06 – 514 588 60

Voedselbank
Door de coronacrisis is de aanvraag bij de Voedselbank aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is de toelevering vanuit onze gemeente om dezelfde reden juist teruggelopen doordat er onder andere via de scholen (door tijdelijke sluiting) minder input komt. Daarom doet de diaconie een oproep aan u om deze inzamelingsactie voor de voedselbank Giessenlanden-Zederik actief te ondersteunen. We zouden graag lang houdbare levensmiddelen ontvangen. Denk hierbij aan groente in pot of blik, appelmoes, smac, kippenragout, smeerkaas, enz., enz. Maar ook handzeep en afwasmiddel is zeer welkom. De inzameling vindt doorlopend plaats. U kunt de gevraagde producten afleveren bij Dike van Leeuwen (Broekseweg 8) en bij Marjo van Leeuwen (Burg. Sloblaan 8). Er staat buiten een krat klaar om deze producten in te plaatsen. Hartelijk dank, mede namens de diaconie.

World Servants
Als World Servantsgroep willen wij alle mensen bedanken die ons gesponsord hebben voor de moederdagactie. We hebben een prachtig bedrag van ongeveer € 700,00 mogen ontvangen. We zijn ontzettend dankbaar voor jullie steun.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl.

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten