Zaaierberichten 2020 week 31 en 32

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 2 augustus
  9.30 uur: Dhr. M. Blom, Gouda
18.30 uur: Ds. L. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch

Zondag 9 augustus
  9.30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten, doopdienst
18.30 uur: Ds. L. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

VERANTWOORDING  

In de maand juni is er van onze jarige gemeenteleden een bedrag van € 438,55 ontvangen. Via Lia Hijkoop is er een gift van € 25,- binnengekomen voor de Bejaardenmiddag. Ouderling Cees Maliepaard heeft € 10,- gekregen voor het orgel, terwijl ouderling Jan Doeland € 100,- voor de kerk heeft ontvangen. Via onze pastoraal werker Willem Meerkerk is er € 20,- en € 10,- voor de kerk ontvangen.
Het College van Kerkrentmeesters wil u voor alle giften hartelijk bedanken.

KERKENRAAD

Quotumbijdrage
Binnenkort ontvangt ieder belijdend-/ dooplid een brief met daarin een acceptgiro om daarmee de vaste lasten, die verbonden zijn aan het geregistreerd staan als belijdend-/ dooplid van de Hervormde Gemeente (PKN), te voldoen. De landelijke quotumbijdrage is bedoeld voor het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk, zoals gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, provinciaal kerkenwerk en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.

Hulp-Verlener
Per heden hebben we tijdens iedere dienst een “HV-er” in de kerk zitten. Zij hebben de functie van wat voorheen de deurwacht uitvoerde. Daarbij kan de “HV-er” eerste medische hulp verlenen. Ook is er tegenwoordig een AED in de kerk aanwezig. Gedurende de 1,5 meter-regel is het ook mogelijk dat u door hen wordt aangesproken, indien u zich niet aan deze regel houdt. Graag willen we de deurwachten die met deze functie zijn gestopt, hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren.

Collecteren
Nu we weer met meer mensen naar de kerk kunnen komen, kan de vorm van collecteren ook weer aangepast worden. Bij de uitgang staat een rekje met 3 collectezakken waarin u uw bijdrage kunt doen. Op de collectezakken staan de letters D (diaconie), K (kerkrentmeesters) en E (extra uitgangscollecte). Bij de uitgang zal steeds een ambtsdrager aanwezig zijn. Op een later moment zullen wij u berichten over de verkoop van collectebonnen. Maar, zoals u weet, kunt u ook gebruik maken van de app “Givt”.

Zendingscommissie
Het is vakantietijd, een mooie gelegenheid om je eens extra te verdiepen in de mooie en bijzondere verhalen uit de Bijbel, te bidden voor je naasten ver weg en dichtbij. Wellicht ook een gelegenheid om met anderen te spreken over het evangelie, thuis in je eigen omgeving of in het buitenland. Lees hoe Adré en Marja het ervaren om te delen in het evangelie. Lees hun nieuwste blog op https://www.gzb.nl/zendingswerkers/adre-en-marja-lichtendonk/blog/delen?user_id=1032752
Een hartelijke groet van de Zendingscommissie.

MEHORO
Zaterdag 1 Augustus van 09.30 uur tot 11.30 uur is er weer kledinginzameling voor MeHoRo. Locatie: Loods M. van Leeuwen. We willen u vragen hierbij de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag 10-08-2020 voor 12.00 uur aan r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl.

Bij de diensten
Wat is het fijn om als gemeente weer met elkaar te mogen zingen. In de afgelopen weken hebben we dat weer met elkaar mogen ervaren. Het is een verrijking van de beleving van de eredienst! 

Tijdens de dienst op zondagmorgen 9 augustus zal DV de doop bediend worden aan Saar Viezee, Sem de Gans en aan Lauren Visser. In deze dienst zal onze oud-predikant Ds. C. Mijderwijk voorgaan. We vertrouwen op een gezegende dienst. Als er meer dan 100 kerkgangers verwacht worden, zal Het Anker open gaan. Hier kunnen maximaal 60 personen een plaats vinden. Bij een dergelijk aantal kan er in Het Anker niet gezongen worden.

Laten we er als kerkgangers wel voor zorgen dat we alle zorgvuldig opgestelde richtlijnen ook inderdaad nakomen. Houd, zowel in de kerk als op het kerkplein, bij het binnenkomen, maar zeker ook bij het verlaten van het kerkgebouw, de 1,5 mtr. afstand goed in acht!

Tenslotte
Graag geef ik u onderstaand lied 373 uit Weerklank mee:

God is het hart van al wat wij belijden.
De Vader schiep ons aan ’t begin der tijden.
De Zoon verlost, maakt ons Gods kinderen weer.
De Heilige Geest vernieuwt ons meer en meer.

Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Tot zondag! 
Namens de kerkenraad, Rien van Wijngaarden.

 

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten