Zaaierberichten 2021 week 14

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 11 april
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk, Putten
18.30 uur: ds. C.J. Barth, Neerlangbroek                            

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte (CvK)  is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is als zendingscollecte bestemd voor de IZB.

Zondagsschool
In overleg met de Jeugdraad is besloten om de zondagsschool voorlopig nog niet op te starten. De leiding van de zondagschool hoopt dat ze na de meivakantie uw kinderen weer mogen verwelkomen. Zij roept u op om ook voor de jonge kinderen van onze gemeente te bidden.

VERANTWOORDING  

College van Kerkrentmeesters
In de maand maart is er via de bank € 2.088,00 ontvangen. Via de digitale weg en tijdens de kerkdiensten is op 14/3 voor het Onderhoud van onze gebouwen € 229,90 en op 21/3 voor het plaatselijke kerkenwerk € 11,90 ontvangen. De wekelijkse collecten brachten € 1.019,45 op. De collecte op de Biddag heeft het mooie bedrag van € 4.327,- opgebracht. Via de HVD-dame Sjanie Rietveld is €10,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank voor al uw gaven.

Verantwoording Diaconie
In de maand maart  is via de bank voor de Diaconie en de bestemmingscollecten € 1.538,00 ontvangen. Via de digitale weg en tijdens de kerkdiensten waren de opbrengsten als volgt: op 7/3 ontvingen we voor de voedselbank € 497,55, op 21/3 voor International Justice Mission € 691,30, op 28/3 voor de HGJB € 300,20 en voor het plaatselijk jeugdwerk ontvingen we € 255,65 De wekelijkse collecten brachten € 475,30 op. Namens de diaconie hartelijk dank voor alle gaven.

Verantwoording ZEC
De opbrengst van de collecte voor de GZB op 7/3 heeft € 326,50 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor.

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

Catechese / Jeugdwerk / KidCat
Vanaf  D.V. 12 april verwachten we  alle activiteiten weer voort te kunnen zetten.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl

Bij de diensten
Afgelopen zondagavond waren wij weer eens in de kerk. Het viel mij op hoeveel eenvoudiger het luisteren naar een preek en het actief meebeleven van de dienst is, wanneer je in de kerkbank zit. Als dat voor mij / ons al geldt, hoeveel te meer geldt dat voor gezinnen met kinderen die thuis voor de tv / laptop / tablet de diensten proberen mee te beleven. Hopelijk kunnen we elkaar weer binnen afzienbare tijd rondom Woord (en Sacrament) ontmoeten. Net als u en jullie kijk ik uit naar de gezamenlijke ontmoeting van onze totale gemeente met onze opgestane Heer en Heiland Jezus Christus in de Kerk maar ook naar de menselijke ontmoeting met elkaar in Het Anker.
“Allen die uw hoop vestigt op de Heere, WEES STERK en HOUD MOED”! (Psalm 31:25)

TENSLOTTE

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.  

Namens de kerkenraad, Rien van Wijngaarden