Zaaierberichten 2021 week 37

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 19 september 2021

9.30 uur: ds. E. van der Poel (opening Winterwerk en bevestiging jongerenwerker)
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen)

Crèche
Ook aanstaande zondag is er weer gelegenheid voor ouders die de morgendiensten bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de benedenzaal van Het Anker. Rebekka Verkerk, Ruth Stuy en Nathan Boot passen deze dienst op onze kleinsten.

Zondagsschool
Er is komende zondag geen zondagsschool. De kinderen die van de zondagsschool af zijn gegaan, zijn uitgenodigd in de morgendienst. Zij ontvangen in deze dienst een eigen Bijbel.

Collecten
De eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is bestemd voor het werk van de HGJB. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk jeugdwerk.

Collecte voor de jeugd
Twee collectes zijn komende zondag bestemd voor de jeugd, namelijk voor het werk van de HGJB en het plaatselijk jeugdwerk. Hiermee hebben we als gemeente de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan de vorming en toerusting van jonge mensen, zowel buiten de gemeente als in onze eigen gemeente. Van harte worden deze collectes onder uw en jullie aandacht gebracht.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Via W. Meerkerk € 7,50 ontvangen, dit is bestemd voor het orgel. Via Marjo van Leeuwen en Marieke van Ooijen € 10,00 en € 20,00 ontvangen en via Janny en Thea van Leeuwen € 15,00. Deze 3 giften zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank.

Verjaardagsfonds
In de maanden juli en augustus hebben we € 1281,95 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Digitaal collecteren
In 2020 is de GIVTapp geïntroduceerd om het digitaal collecteren mogelijk te maken. Dit jaar is de MeerKerk app in gebruik genomen. Beide apps bieden de mogelijkheid digitaal uw gift over te maken. De administratieve werkwijze en afhandeling van beide apps verschilt.

  • Bij de GIVTapp wordt het bedrag dat u per keer geeft apart geïncasseerd. Voor deze administratieve afhandeling worden kosten in rekening gebracht, gemiddeld bedraagt dit op dit moment ongeveer 6% van het bedrag dat digitaal wordt gegeven.
  • De MeerKerk app werkt vergelijkbaar met de collectebonnen. Via de knop ‘’geven’’ en vervolgens de knop ‘’Opwaarderen’’ koopt u via IDEAL een door u te bepalen saldo. Per transactie betaalt u daarvoor € 0,35 ongeacht de omvang van het bedrag. Het bedrag dat u koopt wordt geïncasseerd door de kerk, net zoals bij collectebonnen. Uw tegoed verschijnt vervolgens in de app als ‘’Mijn saldo’’, u kunt dit vergelijken met de collectebonnen die u op voorraad hebt. Via de knop ‘’Geven’’ kunt u door middel van de plussen en de minnen per keer zelf aangeven wat u wilt geven. Als u de giften per collecte hebt bepaald wordt via de knop ‘’Geef’’ het proces afgesloten. De giften worden vervolgens in mindering gebracht op uw tegoed.

Beide apps zijn anoniem zowel voor het incasseren van het geld als voor wat betreft de verdeling van de giften naar de wekelijkse doelen. De kerk krijgt alleen verzamelbedragen te zien. Ook werkt het administratie proces van beide apps zeer efficiënt. Omdat de administratiekosten van de MeerKerk app aanzienlijk lager zijn dan die van de GIVTapp adviseren wij onze gemeenteleden zoveel mogelijk gebruik te maken van de MeerKerk app. De GIVTapp blijft beschikbaar voor mensen die geen lid zijn van onze gemeente dan wel geen gebruik maken van de MeerKerk app. (Cvk/Diaconie)

PASTORAAT

Zieken
Teuni Stigter (Gorinchemsestraat 9) is op dinsdag 14 september in Gorinchem geopereerd. Met haar zijn we dankbaar dat de operatie goed verlopen is. Naar verwachting moet ze eerst nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voordat ze thuis verder moet herstellen in aanloop naar de volgende operatie. Een zware tijd voor haar die zowel lichamelijk als geestelijk zwaar is, mede ook in het licht van het verdere traject. We wensen Teuni, samen met Bert en hun geliefden van harte de nabijheid van God toe; dat Hij over u en de uwen waakt. Kees Manschot (Rijskade 1b) ontving afgelopen week de uitslag van de scan. Daarop was te zien dat er een stabilisatie is in zijn ziekteproces. Dat geeft reden tot dankbaarheid omdat de kwaadaardige cellen niet groter geworden zijn, maar helaas ook niet geslonken. Het medisch traject van behandelingen krijgt ook in de komende weken een vervolg. We wensen Kees, samen met Corry de kracht en de goede moed toe in deze periode. Dat God steeds weer in deze weg een merkbare bron van troost en moed is. Lieke van Ooijen (Slingerlandstraat 12) kreeg heel goed nieuws te horen. De PETscan liet geen kwaadaardige plekken meer zien. Dat is een bericht waarop werd gehoopt en waarom werd gebeden. Haar ouders Arie en Marieke danken u en jullie voor het meeleven in de afgelopen jaren met onderstaande woorden.

Jezus is de Goede Herder

Wij willen u / jullie bedanken voor de vele blijken van medeleven in welke vorm dan ook die wij mochten ontvangen tijdens de lange periode van de ziekte van Lieke. Dit heeft ons erg goed gedaan.

Met vriendelijke groet, Arie en Marieke, Erwin, Niels en Lieke van Ooijen

We wensen jullie het vertrouwen voor de toekomst toe en bidden tot God dat Hij Lieke nieuwe kracht en blijvende gezondheid schenkt.

Geboorte
Bij Ralf en Rebekka Verkerk werd op 8 september 2021 een dochter geboren. Ze hebben haar Suze Nynke genoemd en Suze is het zusje van Nora en Sari. De blijde en dankbare ouders geven op het geboortekaartje woorden aan hun verwondering door God te erkennen als de Schepper van het leven.

Adem, liefde en leven
zijn door Hem aan jou gegeven

We feliciteren Ralf en Rebekka van harte met de geboorte van Suze en we wensen jullie Gods leiding toe over jullie leven en de zorg aan jullie gezin. (Bakkershof 1, 4231DA Meerkerk)

Huwelijk
Op Deo Volente vrijdag 24 september zullen Mertijn Weeda (Lindestraat 44) en Silvana de Bruine in het huwelijk te treden. Mertijn gaat het vertrouwde Meerkerk verlaten en met zijn vrouw in Bergen op Zoom wonen. Silvana is geboren en getogen Zeeuwse en heeft daar ook haar werk. Mertijn is werkzaam in Den Bosch en daarom hebben ze gekozen zich daar tussenin te vestigen in het Brabantse. We wensen Mertijn en Silvana, Nico en Gerda en verdere families en vrienden een mooie huwelijksdag toe. Gods zegen toegewenst over jullie huwelijk en we hopen dat jullie snel gewend zullen zijn op jullie nieuwe stek.

Huwelijksjubileum
Op zondag 19 september hopen Teus en Gerda Koppelaar (Burggraaf 2a, 4231ZJ) te gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Zij willen onze Hemelse Vader danken voor Zijn bewarende hand over hen en hun gezin. Wij wensen Teus en Gerda samen met hun kinderen en kleinkinderen een gezellige en gezegende dag toe en bidden hen Gods nabijheid toe voor de toekomst.

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles conform Jacobus

Start jeugdwerk
Komende week starten de catechesegroepen. Veel jongeren hebben zich aangemeld of zijn door hun ouders aangemeld. Van een deel hebben we nog geen aanmelding gezien, maar hopen (en verwachten) we dat jullie wel meedoen. Gezien het aantal aanmeldingen start er ook op de dinsdag een Follow me next groep; daar zijn we heel erg blij mee. Dus ben je tussen de 16 en 18 jaar en kun je alleen op dinsdag; dat is geregeld.

Zoveel jonge mensen vraagt ook om voldoende mentoren. Eerder werd er al een oproep gedaan waarop gelukkig gereageerd werd, maar er kunnen nog bij elke leeftijdscategorie mentoren bij, zowel op de maandag als de dinsdag. Ook als u of jij niet elke week aanwezig kunt zijn, reageer gerust. Veel handen maakt dat we ruim kunnen delen van het goede dat God geeft. Ook voor de jongensclub wordt nog naar leiding gezocht. Wie zich geroepen weet… stuur een berichtje naar Pieter Kloek. Heel hartelijk welkom.

Start belijdeniscatechese
De eerste avond belijdeniscatechese is op dinsdag 28 september. We starten om 20.45 uur in de consistorie. Daar is ruimte genoeg, van harte welkom om aan te sluiten.

Lidmatenkringen
Woensdag 22 september om 20.00 uur komt lidmatenkring 1 voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar. We behandelen dit seizoen Bijbelse figuren. Als eerste Henoch. Wie niet eerder deelnam: Een berichtje naar matsmk@hotmail.com en je ontvangt de inleiding thuis. Tot ziens. Kees Matsinger.

Lidmatenkring 2 staat dit jaar onder leiding van Petra de Leeuw. Zij nodigt de deelnemers van deze kring, maar ook mensen die zich aan willen sluiten, van harte uit op donderdag 7 oktober om 20.00 uur aan de Leerbroekseweg 20. Het is de bedoeling dat op deze kring tijdens het komend seizoen wordt gesproken over het thema ‘bidden’.

Lidmatenkring 3 hoopt D.V. donderdag 23 september haar eerste avond te houden. Een ieder die 40+ is en zich deze winter wil verdiepen in het evangelie naar Johannes is van harte welkom! Kom gewoon een keer meedoen. Vanaf 19.45 uur in de grote zaal van het Anker. We beginnen om 20.00 uur. Thomas Bassa.

Woord en Melodie
Op D.V. woensdag 29 september 19.30 uur hopen we onze eerste uitzending van het winterseizoen weer te gaan uitzenden. De meditatie wordt deze avond verzorgd door dominee Van der Poel. Helpt u mee om het uur verder te vullen? Uw felicitatie, bemoediging of groet voor onze kerktelefoonluisteraars kunt u doorgeven t/m zaterdag 25 september aan Sjanie (352850) of Joke (351372 of jabassa@gmail.com).

Bezinningsmoment viering Heilig Avondmaal
Op donderdag 30 september is er om 20.00 uur een moment van bezinning om stil te worden voor Gods aangezicht en om samen met de gemeente ons te richten tot God. De praktijk van elke drukke dag is dat een week van voorbereiding vaak voorbij vliegt. Op deze manier proberen we als gemeente een moment stil te staan en samen in de Naam van Jezus bij elkaar te komen. Een ieder is van harte welkom, dus ook als u of jij geen belijdenis hebt gedaan of doorgaans niet deelneemt aan het Heilig Avondmaal.

Afscheid Leen Timmer als organist
Onze oud organist Leen Timmer heeft enige tijd geleden na 65 (!) jaar trouwe dienst besloten te stoppen met de begeleiding van de erediensten. Op dat moment zaten we als gemeente vol in de verbouwingswerkzaamheden van ons kerkgebouw. Met Leen hebben we afgesproken op een passende wijze afscheid te nemen zodra de bouwwerkzaamheden van de kerk en de onderhoudswerkzaamheden aan het orgel afgerond zijn. Toen dit moment een jaar geleden aanbrak moesten we door coronavoorschriften helaas opnieuw het officiële afscheid uitstellen. Nu is het dan zover, met Leen hebben wij naar dit moment toegeleefd. Op 23 september is er in ons kerkgebouw een afscheidsavond georganiseerd. De opening is om 20.00 uur en het kerkgebouw is geopend vanaf 19.30 uur. De muzikale begeleiding van de avond wordt verzorgd door organist en musicus Gerben Mourik. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan dient u zich op te geven bij broeder Evert Krouwel via email: e.krouwel@hervormdmeerkerk.nl. Aanmelden via de website kan niet voor deze afscheidsavond. Uiteraard gelden voor deze bijeenkomst dezelfde Corona voorschriften als tijdens onze erediensten. (CvK)

Gemeentedag
Traditiegetrouw ontmoet de gemeente elkaar in het weekend van opening winterwerk op zaterdag. Na lang wikken en wegen is uiteindelijk toch de beslissing genomen dat in het licht van de bestaande maatregelen we het als gemeente niet kunnen waarborgen dat we ons aan de geldende voorschriften houden. Die keuze was niet eenvoudig, omdat overal om ons heen er groepen samenkomen. In de hoop dat eind september er meer ruimte komt vanuit de overheid wordt nog gedacht om de gemeentedag op een moment in oktober te plannen.

Boelmarktloods
De Boelmarkt loods aan de Energieweg 3, loods M&N, in Meerkerk is zaterdag 18 september weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan zaaier@hervormdmeerkerk.nl

Uitreiken Bijbels
Bij het verlaten van de zondagsschool en de KidCat krijgen de kinderen een eigen Bijbel. In het voorjaar kon dit niet plaatsvinden. Daarom zal komende zondag bij de opening van het nieuwe winterwerk er een moment in de eredienst zijn dat de kinderen hun eigen Bijbel krijgen. Zij zijn daarom ook speciaal uitgenodigd in de eredienst.

Bevestiging jeugdwerker
Per 1 september is Hans Mouthaan gestart als jeugdwerker in onze gemeente. Zoals de naam al zegt richt Hans zich specifiek op het werk onder jongeren. We zijn dankbaar dat we hem in ons midden hebben. Tijdens de dienst zondag 19 september Deo Volente bevestigen we Hans in de Hervormde gemeente. Ook via deze weg wensen we hem van harte de zegen van God op het belangrijke werk dat hij mag doen. Laten we als gemeente dit werk en ook onze jongerenwerker opdragen in het gebed.

Tenslotte
Komende zondag is het opening Winterwerk. Een ‘volle’ dienst, waarin de volheid van het evangelie gedeeld wordt. Het HGJB thema voor het komende winterwerk is ‘Geloven is doen’. Van harte uitgenodigd om juist ook in dit nieuwe winterwerk werk te maken van geloofsvoeding. Het aanbod is groot, de vraag aan u en jou om mee te doen. In de eredienst zondag lezen we uit Mattheus 25 over de gelijkenis van de talenten. Deze bekende woorden staan in het hoofdstuk dat gaat over de wederkomst van Jezus. Het doen geloven is in de verwachting van ‘de Komende’. We zien uit naar een gezegende dienst. Een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. E. van der Poel