Zaaierberichten 2021 week 47

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 november 2021
09.30 uur: ds. E. van der Poel (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. E. van der Poel (voorzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

Crèche
Ook aanstaande zondag is er weer gelegenheid voor ouders die de morgendiensten bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de grote zaal van Het Anker. Deze zondag zijn Kristel den Hartog, Anke Mouthaan, Kirsten Manschot en Cynthia de Jong als leiding aanwezig.

Zondagsschool
Zondag is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 3. De kinderen gaan na de schriftlezing de kerk uit en lopen met de leiding mee naar het Anker. Na het dankgebed komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ze samen met ons de zegen mogen ontvangen.

Collecten
De eerste collecte heeft hetzelfde diaconale doel als de Avondmaalscollecte, deze is bestemd voor het werk van de IZB en dan specifiek voor de pioniersplek in Maastricht, de wijk Caberg.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK).
Er is deze zondag geen uitgangscollecte.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Ontvangen via de HVD dames Marjo van Leeuwen en Marieke van Ooijen € 10 en via W. Meerkerk € 10, beide giften zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank.

KERKENRAAD

Verkiezingsuitslag
Afgelopen zondag hebben we in de afkondiging meegedeeld dat de verkozen broeders die half november hun beslissing kenbaar moesten maken niet de vrijmoedigheid hadden om hun verkiezing te aanvaarden. We respecteren deze beslissing die deze broeders genomen hebben. De kerkenraad heeft besloten om voor het nieuwe jaar niet nog opnieuw een stemronde te doen en wil deze weken gebruiken als een periode van bezinning op het hele proces van de invulling van de ambten.

MeerKERK-app
Door de verscherpte maatregelen en het feit dat meer mensen in quarantaine zitten, kan het zo zijn dat geplande activiteiten niet door kunnen gaan. Soms wordt dat pas enkele dagen voor de betreffende datum bekend, waardoor we het niet in de zondagse afkondiging en/of de Zaaier of nieuwsbrief kunnen melden. De MeerKERK-app is dan een fijne app om snel te communiceren. Heeft u deze nog niet, download deze dan via de Appstore of Playstore. Mocht het u niet lukken, dan zijn er wellicht kinderen, buren of bekenden die even een helpende hand willen bieden.

PASTORAAT

Zieken
Mevrouw Meijdam (Emmahuis Raadsliedenstraat 120, 4142BV Leerdam toren A kamer 2) ligt hele dagen op haar bed omdat haar gezondheid met stapjes minder wordt en lichamelijke inspanning te veel van haar vraagt. Ze weet zich gelukkig gedragen door Gods nabijheid en ook door de goede zorgen vanuit haar gezin. Zondag hebben we in de voorbede mevrouw Meijdam opgedragen tot God en Hem gebeden om Zijn nabijheid. Wie naast gebed middels een kaart mee wil leven, dat wordt zeker door haar gewaardeerd.

Tevens denken we aan hen die ziek zijn of zelfs ernstig ziek. Uit de diepte klinkt onze roepstem tot God om Zijn ontferming over ons leven en de mensen die we los moeten laten.

ACTIVITEITEN / AGENDA
Alles conform Jacobus

Bijbelkring
Op 2 december staat de Bijbelkring gepland. Omdat een belangrijk aspect van deze kring is om met elkaar in gesprek te zijn en het lastig is om 1,5 meter afstand te houden, zal deze kring helaas nu niet doorgaan. In de MeerKERK app heb ik een nieuwe groep aangemaakt en de mensen toegevoegd die de laatste Bijbelkring aanwezig waren. Wie graag bij deze groep wil horen, die kan via de app een verzoek indienen. In de komende week zal ik in deze groep een voorstel doen voor een alternatieve invulling. Op welke wijze weet ik nog niet, maar ik ga mijn best doen om elkaar toch te ‘ontmoeten’. Het afgesproken Bijbelgedeelte uit Lukas 15 over de verloren zoon staat centraal.

Handvol Koren en speculaas
Herinnering voor iedereen die dit boekje en / of lekkers besteld heeft! Op donderdag 2 december of vrijdag 3 december tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u dit in Het Anker ophalen. Graag contante betaling, boekje à € 12,95, speculaas pakket à € 10,00. Bent u vergeten te bestellen en wilt u toch graag een GZB boekje. Laat het dan z.s.m. weten via Tine van Toor 06 – 34 883 006. Misschien kunnen we dan nog iets regelen. Zendingscommissie Hervormd Meerkerk.

Collectebonnenverkoop
De laatste verkoop van 2021 zal plaatsvinden op vrijdagavond 3 december vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur vanuit het Anker. Met het oog op de laatste maatregelen vragen wij u dan ook gepaste afstand te bewaren en een mondkapje te dragen.

SAAM
Vanwege de toenemende besmettingen gaat SAAM per heden niet meer door. We hopen daarvoor op uw begrip. Mocht de situatie het toelaten om weer van start te gaan, dan stellen wij u hiervan via de Zaaier weer op de hoogte.

Agenda
Donderdag 2/12 van 19.00 – 20.00 uur ~ ophalen Handvol Koren en/of speculaas
Vrijdag 3/12 van 19.00 – 20.00 uur ~ ophalen Handvol Koren en/of speculaas
Vrijdag 3/12 van 19.00 – 20.00 uur ~ verkoop collectebonnen

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan zaaier@hervormdmeerkerk.nl.

Woord voor de werkweek – wekelijkse podcast van de IZB over geloof en werk
Voor maandag 29 november heb ik (naar aanleiding van Psalm 130) een podcast gemaakt in de serie ‘Woord voor de werkweek’. Deze wekelijkse podcast van de IZB verschijnt elke maandagmorgen, maar kan natuurlijk op elk gewenst moment geluisterd worden via https://www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek of bestaande podcast apps. De podcast is opgebouwd uit een Bijbelgedeelte, een uitleg daarover en een toepassing op het gebied waar geloof en werk elkaar (kunnen) raken. Aan het einde word je aangemoedigd om over het thema door te denken, om te bidden of om in beweging te komen waar het gaat om het verbinden van je geloof met je werk. Dat kan overigens ook vrijwilligerswerk zijn. Wekelijks gaan verschillende sprekers – ondernemers, predikanten, leidinggevenden, pioniers, eigenlijk iedereen die werkt – in op de vragen en moeilijkheden waar we op ons werk allemaal tegenaan lopen. De podcast wil je inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo hoopt de IZB mensen op de werkvloer toe te rusten om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen. Wil je de podcast Woord voor de Werkweek elke week op je telefoon of tablet ontvangen, download dan gratis de IZB Connect-app ‘IZB Connect’.

Bij de diensten
Afgelopen zondagavond was een emotionele dienst waarin we het verdriet van de hele gemeente en in het bijzonder van de betrokken families neergelegd hebben in de beloftevolle handen van God. Zijn Woord geeft ons troost en hoop dat dankzij de gelovige verbinding met Jezus Christus de dood niet het laatste woord heeft, maar de levende God. Komende zondag is het  eerste advent, we gaan als het ware op onze tenen staan om het Licht van Gods toekomst te zien. Dit is het beeld dat uit Psalm 130 naar voren komt. Zoals wachters uitzien naar de morgen, zo ziet de Kerk van Christus uit naar Zijn Wederkomst. Naast de verkondiging van het Woord zien en proeven we van Gods trouw in de tekenen van brood en wijn. Zowel in de morgen- als in de avonddienst zal het Heilig Avondmaal bediend worden. Zoals zondag reeds gemeld zal dat gedaan worden in de kerkbanken en niet net zoals de vorige keer aan de tafel. We zien uit naar een gezegende zondag!

Tenslotte
Tal van activiteiten kunnen niet op dezelfde manier als anders doorgang vinden. Dat is voor velen een gemis, omdat juist in de persoonlijke ontmoeting en de intimiteit van het gesprek er waardevolle dingen gedeeld worden. Graag moedig ik u en jullie aan om te blijven zoeken naar passende alternatieven om het geloofsgesprek toch gaande te houden.

Ontvang allen een hartelijke groet uit de pastorie,
E. van der Poel