Diaconie

Diaconaat…”Eén die dient”

Diaconaat komt van het Griekse woord “diakoneo”, dat letterlijk “dienen”, of “aan tafel dienen” betekent. Diakonia is dienst aan de ander en een diakonos is een dienaar. Van dit woord is het woord diaken afgeleid. De oorsprong van het diakenambt vinden we in het Bijbelboek Handelingen. Uit de eerste zeven verzen van hoofdstuk 6 blijkt waarom het ambt is ingesteld en hoe dat is gegaan.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

 • De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
 • De dienst van barmhartigheid en de gerechtigheid in de gemeente en wereld. Dit zijn immers de kernwoorden van het diaconaat.
 • Toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

De werkzaamheden van de diaconie richten zich op:

 • De eigen gemeente (Samen Aandacht Aan Mensen)
 • Regionale en landelijke doelen
 • Wereldwijde doelen

Beschikbare middelen diaconie.

Diaconaal geld wordt door de gemeente bijeengebracht voor de armen. De taak van de diaconie is er voor te zorgen dat het diaconale geld terecht komt bij de sociaal- en economische zwakkeren in de samenleving. De diaconie heeft voor de inkomsten twee hoofdbronnen, te weten:

 • opbrengsten uit bezittingen, pachtgelden
 • collecten

Wekelijks wordt er tijdens de erediensten een collecte gehouden voor de diaconie. Er zijn twee soorten collecten, te weten;

 • . een collecte voor algemene diaconale uitgaven.
 • . een zogenaamde doorzendcollecte waarbij het doel vooraf is vastgesteld.

Naast deze  collecten worden er ook speciale collecten gehouden voor slachtoffers van aardbevingen, overstromingen, hongersnood  e.d.

Besteding van de middelen.

Het college dient verantwoord om te gaan met de besteding van de middelen. Belangrijkste criteria is dat het werk een diaconaal karakter heeft en voorziet in een werkelijke nood.

Door de Diaconie wordt structureel ondersteund:

. Voedselbank

. Maatschappelijk Diaconaal Werk

. MeHoRo.

. Woord en Daad via 5 adoptiekinderen

Het banknummer van de Diaconie is: NL61RABO0341302090
Het KVK-nummer in het Handelsregister van de Diaconie is 76467961

De diaconie is vertegenwoordigd in de volgende organisaties:

 • Diaconaal Maatschappelijk Werk te Sliedrecht. Een stichting die ten doel heeft het verlenen van maatschappelijke zorg en hulp aan alle inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
 • MeHoRo. Deze staat voor hulpverlening vanuit Meerkerk naar Hongarije en Roemenië. Deze wordt gesteund door de 3 plaatselijke kerken.
 • SchuldHulpMaatje. D.i. is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen.
 • Voedselbank. Men helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpaketten.