Veilige Kerk

Veilige Kerk

De Hervormde Gemeente Meerkerk kiest ervoor een ‘Veilige Kerk’ te zijn voor alle leden. Dit houdt in dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met speciale (bijvoorbeeld leidinggevende) taken geen misbruik maken van hun positie door grensoverschrijdend gedrag.

Een ambt of andere functie in de kerk kan een bepaalde gezagspositie met zich meebrengen. We beseffen dat ongewenste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of misbruik van gezagsverhoudingen ook binnen de kerk kunnen voorkomen.

Daarom zijn we in 2021 als commissie aangesteld door de kerkenraad om een beleidsplan te schrijven over ‘Veilige Kerk’. Er was geen directe aanleiding, maar: ‘Je moet het dak repareren als het droog is.’ Tegelijkertijd mogen we nooit aannemen dat grensoverschrijdend gedrag in onze kerk niet voorkomt of kan voorkomen. De kerkenraad heeft hierin haar verantwoordelijkheid willen nemen. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit de PKN en heeft als doel om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen en, als het wordt gesignaleerd, meteen hulp te kunnen bieden. Want de gevolgen van bijvoorbeeld pesten, discriminatie, uitsluiting of seksueel misbruik kunnen groot, zo niet traumatisch zijn. Hiervan mogen we in de samenleving én in de kerk nooit wegkijken!

VOG

Een onderdeel van het beleid, dat zich richt op bewustwording, preventie, interventie en communicatie, is dat ambtsdragers, vrijwilligers en iedereen die in de gemeente met kwetsbare mensen of groepen werkt, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overleggen. Dit is alleen een juridische toets om vast te stellen of dit de juiste plek is voor de persoon in kwestie. Het bezit van een VOG is geen garantie dat ongewenste gedragingen voorkomen worden. Het bezit hiervan verkleint wel de kans op ongepast gedrag. In geval van machtsmisbruik zijn jonge mensen vaak kwetsbaarder dan andere groepen. Zonder de indruk te wekken dat we alles kunnen voorkomen, willen we, waar mogelijk zeker ook deze groep beschermen. Wij zijn ons ervan bewust dat jongeren zelf onderling van alles, bijvoorbeeld via de smartphone, kunnen delen, en daarmee soms ook een ongewenste grens wordt overgegaan. Belangrijk is om een veilige sfeer te scheppen, waarbinnen dit gedrag besproken kan worden.

Gedragscode

Wat we willen voorkomen is “een sfeer van verdachtmaking”; wat we willen stimuleren is “bewustwording”. Wat brengen mijn woorden of daden teweeg? Wat voor de één veilig voelt, voelt voor de ander soms onveilig. Daarom gaan we werken met een gedragscode, waarin staat wat binnen de gemeente van vrijwilligers en beroepskrachten wordt verwacht. Met alle werkers in de kerkenraad, in het bezoekwerk en in het kinder- en jeugdwerk zal bij aanvang van hun taak de gedragscode besproken worden. Deze gedragscode zal ook door hen ondertekend gaan worden. Uitgangspunt voor de gedragscode is wat de Bijbel ons leert over de omgang met elkaar. We vinden afspraken hierover belangrijk omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen.

Vertrouwenspersoon

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen van onze kerkelijke gemeente terecht met hun “niet-pluis-gevoel” of als ze iets in vertrouwen willen delen. Er zijn twee vertrouwenspersonen actief binnen onze gemeente. Het profiel en de taakomschrijving  is door de kerkenraad vastgesteld. Van de vertrouwenspersonen mag worden verwacht dat ze een luisterend oor bieden, de goede vragen stellen en, indien nodig, verwijzen, bemiddelen of bijstaan in aangiftes en / of klachtenprocedures. Zij weten de weg naar zorgverlening en instanties. Ook kunnen zij bij eigen vermoedens iemand proactief benaderen. Binnen onze gemeente zijn Sebastiaan en Mieke Smits, voor een periode van vier jaar, aangesteld als vertrouwenspersonen.

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen:

Mieke Smits, e-mail: m.smits@hervormdmeerkerk.nl
Sebastiaan Smits, e-mail: s.smits@hervormdmeerkerk.nl

Ook zijn er twee externe vertrouwenspersonen beschikbaar vanuit de Protestante Gemeente Leerdam namelijk Johan den Hartog en Jeannette van der Vlies. In het geval dat de interne vertrouwenspersoon te ‘dichtbij’ staan kunnen zij ook benaderd worden.

De gegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn te vinden op de website van de Protestante Gemeente Leerdam.

We mogen natuurlijk ook altijd de predikant of een ambtsdrager aanspreken als er iets is. We willen als Gods gemeente graag in vertrouwen, op een eerlijke, transparante wijze met elkaar omgaan en naar elkaar omzien.

Zo mag en kan iedereen in onze gemeente vertrouwenspersoon zijn: degene die op zondag in de kerk naast je zit, iemand die je kent van het jeugdwerk, je vriend, vriendin, buurman of iemand anders.  We begrijpen ook dat het in sommige situaties nodig kan zijn dat dit een onafhankelijk persoon is, die geen directe link heeft met de kerkenraad, of zelfs iemand van buiten de gemeente (externe vertrouwenspersoon).

Communicatie

De kerkenraad communiceert het beleidsplan aan de gemeente in een nieuwsbrief en op de website. We stellen jaarlijks bij de start van het winterwerk de vertrouwenspersonen voor en benoemen dan dat we een gedragscode hanteren. Verder zal  het onderwerp “Veilige Kerk” regelmatig op de agenda staan.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op: scriba@hervormdmeerkerk.nl.

Juist in de kerk vieren we met elkaar de verbondenheid als het lichaam van Christus en zijn we aan elkaar gegeven met onze talenten, maar ook met onze tekortkomingen. We mogen ons veilig voelen bij Hem en van die geborgenheid delen. Laat ons gebed zijn: “Heere, geef ons open ogen en oren en een hart vol bewogenheid!”